Maibatay iti masakbayan, ipamaysa ti panagpuonan——AMSKY 3D industrial printer investment project

AMSKY 3D industrial printer nga proyekto ti panagpuonan

3D industrial printer nga proyekto ti panagpuonan

Iti agdama a kankanayon nga umad-adu a digital a panawen, dagiti baro nga aplikasion ti teknolohia ti panagimprenta ti 3D ket kankanayon a rumrummuar, ken daytoy ket in-inut a nagsaknap manipud kadagiti laboratorio ken panagpataud aginggana ti sapasap a merkado ti konsumidor. Kas maysa a kangrunaan a 3D printing brand, ti AMSKY ket addaan iti naan-anay a bentaha iti merkado kadagiti 3D industrial printers. Daytoy nga artikulo ket mangipamaysa kadagiti mainaig nga impormasion, dagiti namnama ti merkado, dagiti panagsubli ti panagpuonan ken dagiti peggad ti AMSKY 3D industrial printer investment project .

 

1999.

 Proyekto ti panagpuonan ti industrial nga imprenta ti 3D

 

1999.

Ti AMSKY 3D industrial printer ket addaan iti kangrunaan a teknolohia ken pigsa ti industria iti lubong. Ti teknolohia a panangproseso iti lawag nga us-usarenna ket makagun-od iti napartak a panagimprenta kadagiti nangato ti biskosidadna a likido a plastik a material ken nalukneng a resin a material. Ti nangato a kinaeksakto ken kinaepisientena ti mangipalubos kadagiti immuhusto a makagun-od iti ad-adu a sueldo bayat ti proseso ti panagpuonan.

 

1999.

Iti agtultuloy a kinalatak ti teknolohia ti panagimprenta ti 3D ken ti in-inut a panagadu ti panagkasapulan ti merkado, ti teknolohia ti panagimprenta ti 3D ket nasaknap a maus-usar kadagiti nadumaduma a tay-ak, a kas ti panagbangon, kotse, medikal ken industria ti aviasion, ken nakaaramid kadagiti ad-adu a napateg a kontribusion iti panagrang-ay ti ti industria ti panagpataud. Dagiti 3D industrial printer ket kasapulan iti panawen ti Industria 4.0 ken makarisut kadagiti parikut ti kinanaintiempuan ken kinaumiso kadagiti tradisional a proseso ti produksion. Iti masanguanan, agtultuloy nga umadu ti panagkasapulan kadagiti 3D industrial printer.

 

1999.

Dagiti peggad ti panagpuonan ti proyekto ket kakuykuyog ti ania man nga industria a pagpuonanmo. Iti tay-ak ti 3D industrial printer a panagpuonan, ti panangtengngel ti peggad ket napateg unay. Iti daytoy a tiempo, kasapulan ti ad-adda a nainget a panangtingiting iti peggad ken sientipiko a panagdesision. Ti AMSKY 3D industrial printer investment project ket saan laeng a mangipasigurado iti panagkasapulan ti merkado, ngem addaan pay iti pagimbagan ti agdama a bingay ti merkado, a mangipaay kadagiti immuhusto iti mapagtalkan a proteksion. Maigiddato iti dayta, kasapulan a siaannad a pilien dagiti immuhusto dagiti proyekto ken siaannad nga adalen dagiti isyu ti panagpuonan iti proyekto kas iti capital investment, market space ken investment returns tapno masigurado ti kinatalged ti investment.

 

1999.

Tapno magupgop, ti proyekto ti panagpuonan ti industrial printer ti AMSKY 3D ket maysa a proyekto a mangmatmat iti masakbayan ken maikari iti panagpuonan, ken daytoy pay ket maysa kadagiti direksion para iti masakbayan a panagrang-ay. Bassit laeng a gatad ti panagpuonan ti kasapulan tapno magun-od ti katupag a ganansia manipud iti masanguanan a bingay iti merkado. Para kadagiti immuhusto, ti panangpili iti marka ti AMSKY 3D printer ket saan laeng nga iyanninawna ti pannakaawatda iti masakbayan nga espasio ti merkado, no di ket mangipaay pay kadakuada iti napigsa a suporta ken teknikal a garantia. Ti panagpuonan ket naibatay iti masakbayan ken saan a mabalin a malipatan. Babaen laeng ti panangrugi iti dalan ti panagpuonan a makagun-odka iti "dakkel a ganansia".

Mainaig a Damag