3D Sand Printing para kadagiti agar-aramid iti Casting Molds

casting sand molde 3D printer agar-aramid

casting darat molde 3D printer

Ti AMSKY, kas maysa a kangrunaan a kompania ti teknolohia ti casting sand mold 3D printing, ket maipagpannakkel nga ipakaammo a nagbalinen a managaramid ti teknolohia ti 3D sand printing iti tay-ak ti panagaramid ti casting mold. Daytoy a groundbreaking a panagtitinnulong ket mangrebolusion iti industria ti foundry ken mangpasayaat iti kinaepisiente ken kalidad ti produksion.

 

1999.

 3D a Panagimprenta ti Darat para kadagiti agpatpataud kadagiti Molde ti Casting

 

1999.

Ti tradisional a proseso ti panagaramid ti casting mold ket masansan a makabusbos ti panawen ken nagastos. Nupay kasta, babaen ti pannakapataud ti teknolohia ti casting sand mold 3D printing, us-usaren ti AMSKY ti narang-ay a teknolohiana a 3D sand printing tapno mangyeg kadagiti baro a solusion iti panagaramid iti casting mold. Ti teknolohia ti 3D a panagimprenta iti darat ket makagun-od iti napartak, umiso ken episiente a proseso ti panagaramid iti molde babaen ti panangitipon kadagiti materiales ti darat kadagiti binder tapno maimaldit dagiti komplikado nga estruktura ti molde iti suson por layer.

 

1999.

Ti teknolohia ti 3D a panagimprenta iti darat ti AMSKY ket addaan kadagiti sumaganad a pakabigbigan:

 

1999.

1. Bassit a panagpuonan, nangato a sueldo: Maysa a compact sand mold 3D printer nga addaan iti nababa a panagpuonan ken nangato a sueldo.

 

1999.

2. Nangato a presision: Ti teknolohia ti AMSKY’s 3D sand printing ket makagun-od iti nangato a presision a panagaramid iti molde, masigurado ti kinaumiso ken kinaurnos ti molde, ken mangpasayaat iti kalidad ti produkto.

 

1999.

3. Napartak a produksion: No idilig iti tradisional a proseso ti panagaramid iti molde, ti teknolohia ti 3D a panagimprenta iti darat ket mabalin a mangpaababa unay iti siklo ti produksion, mangpasayaat iti kinaepisiente ti produksion, ken makatulong kadagiti kasapulan ti kostumer para iti napartak a pannakaitulod.

 

1999.

4. Libre a disenio: Ti teknolohia ti 3D a panagimprenta iti darat ket mangipalubos iti libre a disenio ken panagpasayaat a saan a malimitaran babaen dagiti limitasion ti tradisional a panagaramid ti molde. Daytoy ti mamagbalin kadagiti disenio ken inheniero a makaaramid kadagiti ad-adda a komplikado ken naisangsangayan nga estruktura ti molde.

 

1999.

5. Napaut nga oras ti panagimprenta: Daytoy ket addaan iti bassit a footprint ken nababa a kasapulan para iti kadakkel ti site ken aglawlaw, nga addaan iti napigsa a panagtunos. Ti kadakkel ti mainframe ket 9000 × 1900 × 1930mm (kaatiddog ​​× kalawa × kangato). Ti oras ti panagimprenta para iti napno a kahon ket agarup a 12 nga oras, ken ti gagangay a konfigurasion ket mangiraman ti dua nga agtartrabaho a sandbox tapno magun-od ti 24/7 a di nasinga a panagimprenta.

 

1999.

Ti teknolohia ti 3D a panagimprenta ti darat ti AMSKY ket nasaknap a maus-usar iti tay-ak ti panagaramid ti casting mold. Mabalin nga usaren dayta iti nadumaduma a proseso ti panagibukbok, agraman ti panagibukbok iti darat, panagibukbok iti metal, ken panagibukbok iti die. Bassit man a paset wenno dadakkel a paset, ti teknolohia a 3D a panagimprenta iti darat ket makapennek kadagiti kasapulan dagiti molde a nagduduma ti kadakkel ken kinarikutda.

 

1999.

Babaen ti pannakitinnulong iti AMSKY, magunggonaan ti industria ti foundry kadagiti pagimbagan ti teknolohia ti 3D a sand printing. Mangyeg daytoy iti nangatngato nga episiensiana iti produksion, nababbaba a gastos ken nasaysayaat a kalidad ti produkto kadagiti kompania ti foundry. Mainayon pay, ti teknolohia a 3D sand printing ket mabalin met a mangkissay iti basura ken polusion ti aglawlaw ken maragpat ti sustainable development.

 

1999.

Ti AMSKY ket naikumit a mangitandudo ti panagrang-ay ken panagusar ti teknolohia ti panagimprenta ti 3D. Kas maysa a kangrunaan a sangalubongan a casting sand mold 3D printer manufacturer, kanayon a naipamaysa ti AMSKY ti kalidad ken panagbalbaliw, a mangipapaay kadagiti kustomer kadagiti nangato ti kalidadna a produkto ken propesional a serbisio. Babaen ti pannakitinnulong kadagiti agar-aramid iti casting mold, ad-adda nga itandudo ti AMSKY ti pannakaipakat ti teknolohia ti 3D sand printing ken tulongan ti industria ti foundry a manggun-od iti nangatngato nga episiensiana iti produksion ken lebel ti kalidad.

 

1999.

Agtultuloyto a naikumit ti AMSKY iti R&D ken panagbalbaliw tapno mangipaay kadagiti kustomer kadagiti narang-ay a solusion ti 3D a panagimprenta. Iti man tay-ak ti casting mold manufacturing wenno dadduma pay nga industria, kanayonto ti AMSKY a mapagtalkan a kaduam.

Mainaig a Damag