Maipapan kadakami

PROFILE TI KOMPANIA
Ti AMSKY Technology Co., Ltd. (manipud ditoy ket makunkuna a kas AMSKY. Kodigo ti stock :300521) ket naipasdek idi 2006 ken opisial a nailista iti GEM idiay Shenzhen Stock Exchange idi 2016. AMSKY, a kas maysa a baro a hi-tech nga empresa a mangikumit iti ti panagrang-ay ken panagsukisok ti kangrunaan a teknolohia para iti industrial a panagimprenta, ken kasta met ti panagtipon ti adu a teknolohia (agraman ti MEMS, nangato a bileg a laser, presision a panagpataud ken nasaririt a panagtengngel), ket kanayon a agtalinaed a mangballikug ti tradisional nga industria ti panagpataud babaen ti digital, nasaririt ken berde teknolohia ti panagimprenta, a mangikagkagumaan nga agsubli iti nakaparsuaan ken mangpasayaat iti lubong.
Iti agdama, ti AMSKY ket nakagun-od kadagiti tallo a kangrunaan a teknolohia a kas ti teknolohia ti laser, piezoelectric ink-jet a teknolohia ti panagimprenta, ken ti presision a sistema ti panagtengngel ti panaggunay, ken naikkan ti 9 a patente para iti imbension,106 a patente para kadagiti modelo ti utilidad, 1 a Disenyo ti Layout ken 60 a software dagiti karbengan ti kopia.
Iti nasurok a sangapulo a tawen a panagurnong ken panagdur-as ti teknolohia. Nagbalin a nalatak nga empresa ti AMSKY iti sangalubongan nga industria ti CTP( Computer-to-Plate). Magun-odan dagiti produkto ti AMSKY iti sangalubongan. Iti 3D printing area, dagiti kangrunaan a makinami ket dagiti 3D sand mold printer.

1999. (7898716}

(4651040}

Kuarto ti Panagdalus ti MEMS

1997.

Inkjet Print - ulo Kuarto ti Panagdalus

 

1999.


Mangipasdek ti PKU-AMSKY a nagtipon a laboratorio ti panagbalbaliw ti Nasaririt nga alikamen iti Unibersidad ti PEKING
Mangipasdek ti estasion ti doktor iti Unibersidad ti Zhejiang
Makitinnulong iti eskuelaan ti software ti Bcijing
Instituto ti Teknolohia iti espesial nga R & . D proyekto Makitinnulong iti Unibersidad ti Teknolohia ti Hebei iti 3D a panagimprenta
Makitinnulong iti Unibersidad ti Teknolohia ti Zhejiang iti 3D a panagimprenta